Proverbele, 5

Fiule, ia aminte la înţelepciunea mea, şi pleacă urechea la învăţătura mea, ca să fii cu chibzuinţă, şi buzele tale să aibă cunoştinţă.

Căci buzele femeii străine strecoară miere, şi cerul gurii ei este mai lunecos decât untdelemnul; dar la urmă este amară ca pelinul, ascuţită ca o sabie cu două tăişuri. Picioarele ei pogoară la moarte, paşii ei dau în locuinţa morţilor. Aşa că ea nu poate găsi calea vieţii, rătăceşte în căile ei, şi nu ştie unde merge.

Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă, şi nu vă abateţi de la cuvintele gurii mele: depărtează-te de drumul care duce la ea, şi nu te apropia de uşa casei ei, ca nu cumva să-ţi dai altora vlaga ta, şi unui om fără milă anii tăi; ca nu cumva nişte străini să se sature de averea ta, şi tu să te trudeşti pentru casa altuia; ca nu cumva să gemi, la urmă, când carnea şi trupul ţi se vor istovi, şi să zici: „Cum am putut eu să urăsc certarea, şi cum a dispreţuit inima mea mustrarea? Cum am putut să n-ascult glasul învăţătorilor mei, şi să nu iau aminte la cei ce mă învăţau? cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului şi adunării!”

Bea apă din fântâna ta, şi din izvoarele puţului tău. Ce, vrei să ţi se verse izvoarele afară? Şi să-ţi curgă râurile pe pieţele de obşte? Lasă-le să fie numai pentru tine, şi nu pentru străinii de lângă tine. Izvorul tău să fie binecuvântat, şi bucură-te de nevasta tinereţii tale. Cerboaică iubită, căprioară plăcută: fii îmbătat tot timpul de drăgălăşiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei! Şi pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o străină, şi ai îmbrăţişa sînul unei necunoscute?

Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului, şi El vede toate cărările lui. Cel rău este prins în înseşi nelegiuirile lui, şi este apucat de legăturile păcatului lui. El va muri din lipsă de înfrânare, se va poticni din prea multa lui nebunie.

Reclame

Proverbele, 4

Ascultaţi, fiilor, învăţătura unui tată, şi luaţi aminte, ca să pricepeţi; căci eu vă dau sfaturi bune: nu lepădaţi învăţătura mea.

Căci când eram încă fiu la tatăl meu, şi fiu gingaş şi singur la mama mea, el mă învăţa atunci, şi-mi zicea: „Păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzeşte învăţăturile mele, şi vei trăi! Dobândeşte înţelepciune, dobîndeşte pricepere; nu uita cuvintele gurii mele, şi nu te abate de la ele. N-o părăsi, şi ea te va păzi; iubeşte-o, şi te va ocroti!

Iată începutul înţelepciunii: dobândeşte înţelepciunea, şi cu tot ce ai, dobândeşte priceperea. Înalţ-o, şi ea te va înălţa; ea va fi slava ta, dacă o vei îmbrăţişa. Ea îţi va pune pe cap o cunună plăcută, te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească.

Ascultă, fiule, primeşte cuvintele mele, şi anii vieţii tale se vor înmulţi. Eu îţi arăt calea înţelepciunii, te povăţuiesc pe cărările neprihănirii. Când vei umbla, pasul nu-ţi va fi stânjenit; şi când vei alerga, nu te vei poticni. Ţine învăţătura, n-o lăsa din mână; păstreaz-o, căci ea este viaţa ta.

Nu intra pe cărarea celor răi, şi nu umbla pe calea celor nelegiuiţi! Fereşte-te de ea, nu trece pe ea; ocoleşte-o, şi treci înainte! Căci ei nu dorm, dacă n-au făcut răul, le piere somnul dacă nu fac pe cineva să cadă; căci ei mănâncă pâine nelegiuită, şi beau vin stors cu sila. Dar cărarea celor neprihăniţi este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei. Calea celor răi este ca întunericul gros: ei nu văd de ce se vor poticni.

Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ţi urechea la vorbele mele! Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale! Căci ele sunt viaţă pentru cei ce le găsesc, şi sănătate pentru tot trupul lor.

Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii.

Izgoneşte neadevărul din gura ta; şi depărtează viclenia de pe buzele tale!

Ochii tăi să privească drept, şi pleoapele tale să caute drept înaintea ta.

Cărarea pe care mergi să fie netedă, şi toate căile tale să fie hotărâte: nu te abate nici la dreapta nici la stânga, şi fereşte-te de rău.

Proverbele, 3

Fiule, nu uita învăţăturile mele, şi păstrează în inima ta sfaturile mele! Căci ele îţi vor lungi zilele şi anii vieţii tale, şi-ţi vor aduce multă pace.

Să nu te părăsească bunătatea şi credincioşia: leagă-ţi-le la gât, scrie-le pe tăbliţa inimii tale. Şi astfel vei căpăta trecere şi minte sănătoasă, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.

Încrede-te în Domnul din toată inima ta, şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările. Nu te socoti singur înţelept; teme-te de Domnul, şi abate-te de la rău! Aceasta va aduce sănătate trupului tău, şi răcorire oaselor tale.

Cinsteşte pe Domnul cu averile tale, şi cu cele dintâi roade din tot venitul tău: căci atunci grânarele îţi vor fi pline de belşug, şi teascurile tale vor geme de must.

Fiule, nu dispreţui mustrarea Domnului, şi nu te mâhni de pedepsele Lui. Căci Domnul mustră pe cine iubeşte, ca un părinte pe copilul pe care-l iubeşte!

Ferice de omul care găseşte înţelepciunea, şi de omul care capătă pricepere! Căci câştigul pe care-l aduce ea este mai bun decât al argintului, şi venitul adus de ea este mai de preţ decât aurul; ea este mai de preţ decât mărgăritarele, şi toate comorile tale nu se pot asemui cu ea. În dreapta ei este o viaţă lungă; în stânga ei, bogăţie şi slavă. Căile ei sunt nişte căi plăcute, şi toate cărările ei sunt nişte cărări pașnice. Ea este un pom de viaţă pentru cei ce o apucă, şi cei ce o au sunt fericiţi. Prin înţelepciune a întemeiat Domnul pământul, şi prin pricepere a întărit El cerurile; prin ştiinţa Lui s-au deschis Adâncurile, şi strecoară norii roua.

Fiule, să nu se depărteze învăţăturile acestea de ochii tăi: păstrează înţelepciunea şi chibzuinţa! Căci ele vor fi viaţa sufletului tău, şi podoaba gâtului tău.

Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău, şi piciorul nu ţi se va poticni. Când te vei culca, vei fi fără teamă, şi când vei dormi, somnul îţi va fi dulce. Nu te teme nici de spaimă năpraznică, nici de o năvălire din partea celor răi; căci Domnul va fi nădejdea ta, şi El îţi va păzi piciorul de cădere.

Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea, când poţi s-o faci. Nu zice aproapelui tău: „Du-te şi vino iarăşi; îţi voi da mâine!” când ai de unde să dai. Nu gândi rău împotriva aproapelui tău, când locuieşte liniştit lângă tine. Nu te certa fără pricină cu cineva, când nu ţi-a făcut nici un rău. Nu pizmui pe omul asupritor, şi nu alege nici una din căile lui!

Căci Domnul urăşte pe oamenii stricaţi, dar este prieten cu cei fără prihană. Blestemul Domnului este în casa celui rău, dar locuinţa celor neprihăniţi o binecuvântează. Când are a face cu cei batjocoritori, Îşi bate joc de ei, dar celor smeriţi le dă har. Înţelepţii vor moşteni slava, dar partea celor nebuni este ruşinea.

Proverbele, 2

Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învăţăturile mele, dacă vei lua aminte la înţelepciune, şi dacă-ţi vei pleca inima la pricepere; dacă vei cere înţelepciune, şi dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul, şi vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înţelege frica de Domnul, şi vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu.

Căci Domnul dă înţelepciune; din gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere. El dă izbîndă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăţie. Ocroteşte cărările neprihănirii, şi păzeşte calea credincioşilor Lui.

Atunci vei înţelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine. Căci înţelepciunea va veni în inima ta, şi cunoştinţa va fi desfătarea sufletului tău; chibzuinţa va veghea asupra ta, priceperea te va păzi, ca să te scape de calea cea rea, de omul care ţine cuvântări stricate; de cei ce părăsesc cărările adevărate, ca să umble pe drumuri întunecoase; care se bucură să facă răul, şi îşi pun plăcerea în răutate, care umblă pe cărări strâmbe, şi apucă pe drumuri sucite; ca să te scape şi de nevasta altuia, de străina, care întrebuinţează vorbe ademenitoare, care părăseşte pe bărbatul tinereţei ei, şi uită legământul Dumnezeului ei. Căci casa ei pogoară la moarte, şi drumul ei duce la cei morţi: nici unul care se duce la ea nu se mai întoarce, şi nu mai găseşte cărările vieţii.

De aceea, tu să umbli pe calea oamenilor de bine, şi să ţii cărările celor neprihăniţi! Căci oamenii fără prihană vor locui ţara, şi oamenii neîntinaţi vor rămâne în ea; dar cei răi vor fi nimiciţi din ţară, şi cei necredincioşi vor fi smulşi din ea.


Patru pericole:

  1. cei ce merg pe alte cărări decât cele bune și drepte – ia vezi, îți oferă cineva un shortcut ca să ajungi altfel la scopul dorit?
  2. omul care ține cuvântări stricate – tu pe cine asculți, pe cine urmărești la televizor sau pe YouTube, cine te influențează?
  3. cei ce fac lucruri în ascuns – auzim de conspirații, apropo, poți vorbi deschis ceea ce-ți spun unii „prieteni” despre alții?
  4. nevasta altuia – știe el Eclesiastul de ce pune problema aici, cel mai probabil a trecut pe aici. E cazul deci să descoperi darul lui Dumnezeu în soția ta, nu în străina care… Apropo, ea le face pe toate celelalte trei de mai sus (poate că pe asta nu ai observat-o la prima citire!).

Un gest al zilei

Roagă-te pentru cineva care este în pericol, influențat de oameni precum cei de mai sus. Roagă-te și pentru biserică, să fie ferită de astfel de oameni.

Proverbele, 1

Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel,

pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții; pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată și de nepărtinire; ca să dea celor neîncercați agerime de minte, tânărului cunoștință și chibzuință – să asculte însă și înțeleptul, și își va mări știința, și cel priceput, și va căpăta iscusință – pentru prinderea înțelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc, înțelesul cuvintelor înțelepților și al cuvintelor lor cu tâlc.

Frica Domnului este începutul științei; dar nebunii nesocotesc înțelepciunea și învățătura.

Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău, și nu lepăda îndrumările mamei tale! Căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău, și un lanț din aur la gâtul tău.

Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștigat de ei! Dacă-ți vor zice: „Vino cu noi! Haide să întindem curse ca să vărsăm sânge, să întindem fără temei lațuri celui nevinovat; haidem să-i înghițim de vii, ca locuința morților, și întregi, ca pe cei ce se pogoară în groapă; vom găsi tot felul de lucruri scumpe, și ne vom umple casele cu pradă; vei avea și tu partea ta la fel cu noi, o pungă vom avea cu toții!” – fiule, să nu pornești la drum cu ei, abate-ți piciorul de pe cărarea lor! Căci picioarele lor aleargă la rău, și se grăbesc să verse sânge. Dar degeaba se aruncă lațul înaintea ochilor tuturor păsărilor; căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor, și sufletului lor își întind ei lațuri. Aceasta este soarta tuturor celor lacomi de câștig: lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea.

Înțelepciunea strigă pe ulițe, își înalță glasul în piețe, strigă unde e zarva mai mare; la porți, în cetate, își spune cuvintele ei:

„Până când veți iubi prostia, proștilor? Până când le va place batjocoritorilor batjocura, și vor urî nebunii știința? Întoarceți-vă să ascultați mustrările mele! Iată, voi turna duhul meu peste voi, vă voi face cunoscut cuvintele mele… Fiindcă eu chem și voi vă împotriviți, fiindcă îmi întind mâna și nimeni nu ia seama, fiindcă lepădați toate sfaturile mele, și nu vă plac mustrările mele, de aceea și eu, voi râde când veți fi în vreo nenorocire, îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza, când vă va apuca groaza ca o furtună, și când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej, când va da peste voi necazul și strâmtorarea.

Atunci mă vor chema, și nu voi răspunde; mă vor căuta, și nu mă vor găsi. Pentru că au urât știința, și n-au ales frica Domnului, pentru că n-au iubit sfaturile mele, și au nesocotit toate mustrările mele. De aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor, și se vor sătura cu sfaturile lor. Căci împotrivirea proștilor îi ucide, și liniștea nebunilor îi pierde; dar cel ce m-ascultă va locui fără grijă, va trăi liniștit și fără să se teamă de vreun rău.


Câteva idei:

1. Pildele sunt date pentru a cunoaște mai mult, pentru bun simț, dreptate, echilibru, pentru chibzuință. Oare nu avem nevoie de toate astea? Sunt date pentru tine, nu pentru altul. Tu să le citești. Fiule!

2. Dumnezeu e primul. Frica de Domnul este începutul științei. Nu o frică de tremurat, ci de reverență, în care recunoști că Dumnezeu e mai sus ca tine.

3. Părinții sunt pe locul doi. Pot fi și părinți spirituali. Când ai o problemă, ascultă ce zic părinții, nu face de capul tău. (inclusiv în chestiunile spirituale, ascultă de părinții spirituali).

4. Cine sunt păcătoșii care vor să te amăgească? În lumea noastră îi spunem „anturajul”, dar poate fi și societatea în general. Hai să nu ne lăsăm atrași de valurile lumii, de ispitele ei, căci lăcomia aduce pierdere.

Închei cu un gând de acțiune.

În dimineața asta sau în cursul zilei, trimiteți vă rog un mesaj unei alte familii din biserica ta.

(a) Ce mesaj? Un verset din acest capitol, ceva care v-a plăcut mai mult.

(b) Cui să trimiteți? Simplu. Unei familii a cărei literă de început de nume este litera următoare numelui vostru. Spre exemplu, dacă ești Rotaru, poți trimite unui Stan. Dacă ești Moisa, trimiți lui Nour, dacă ești Bodarev, trimiți către Constantin și așa mai departe.

Hm… nu știi cui? Ia caută în telefon. Cine nu e în anturajul tău? 🙂

(c) Dacă chiar nu știi, trimite oricui din biserică și cel mai probabil vei primi înapoi un cuvânt de mulțumire.

Hai să începem anul cu un gând de bine.

Mulțumesc.