Cine L-a văzut pe Dumnezeu?

(mai jos sunt câteva texte biblice despre oameni care au văzut „ceva” despre Dumnezeu)

seeing-the-unseen_wide_t_nvDeși omul a fost făcut „după chipul și asemănarea lui Dumnezeu”, niciun om nu poate spune că L-a văzut cu adevărat pe Dumnezeu.

Asta nu înseamnă că El nu există. Sunt atâtea lucruri pe care noi nu le-am văzut, dar despre care credem că există. Spre exemplu: o planetă sau o galaxie îndepărtată (vedem poze), sau cum era stră-stră-bunica noastră, înțelepții lumii din vechime, cum arată curentul electric, ce e acela vid, ce e în creierul nostru etc.

Biblia vorbește despre Dumnezeu care a vorbit cu oamenii, însă S-a apropiat de ei doar cât au putut ei să-L perceapă. Spre exemplu, cum ar putea o furnică să înțeleagă ce este acela un furnal, un vulcan? Nu poate, pentru că pe măsură ce s-ar apropia de el, ar lua ea foc. Așa suntem și noi cu Dumnezeu, suntem prea mici. De aceea, putem să-L vedem de departe, cât ne lasă El să vedem. Și dacă nu ne lasă să venim mai aproape e pentru că ne iubește și nu vrea să ardem…

Ideea de bază a Bibliei în ceea ce-L privește pe Dumnezeu (în sensul de „cum arată Dumnezeu?”) este aceea că Fiul Lui, Isus Hristos, singurul care a fost în sânul Tatălui, a venit și ni L-a făcut cunoscut. Dumnezeu a făcut primul pas spre noi, El S-a făcut mic. Dacă vrea cineva să știe cum ar acționa, cum S-ar raporta la noi Dumnezeu, ce ar face pentru noi, să se uite la Isus Hristos.

 

70 de bătrâni s-au apropiat de Dumnezeu

Exodul 24:9-11

Moise s-a suit împreună cu Aaron, Nadab şi Abihu, şi cu şaptezeci de bătrâni ai lui Israel. Ei au văzut pe Dumnezeul lui Israel; sub picioarele Lui era un fel de lucrare de safir străveziu, întocmai ca cerul în curăţia lui. El nu Şi-a întins mâna împotriva aleşilor copiilor lui Israel. Ei au văzut pe Dumnezeu şi totuşi au mâncat şi au băut.

 

Dumnezeu spune că omul nu-L poate vedea din față

Exodul 33:19-23

Domnul a răspuns: „Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumuseţea Mea şi voi chema Numele Domnului înaintea ta; Eu Mă îndur de cine vreau să Mă îndur şi am milă de cine vreau să am milă!” Domnul a zis: „Faţa nu vei putea să Mi-o vezi, căci nu poate omul să Mă vadă şi să trăiască!” Domnul a zis: „Iată un loc lângă Mine; vei sta pe stâncă. Şi când va trece slava Mea, te voi pune în crăpătura stâncii şi te voi acoperi cu mâna Mea până voi trece. Iar când Îmi voi trage mâna la o parte de la tine Mă vei vedea pe dinapoi; dar Faţa Mea nu se poate vedea.”

 

Oameni care au văzut pe Îngerul Domnului și s-au temut că mor –

Judecătorii 6:22-23  

Ghedeon, văzând că fusese Îngerul Domnului, a zis: „Vai de mine, Stăpâne Doamne! Am văzut pe Îngerul Domnului faţă-n faţă”. Şi Domnul i-a zis: „Fii pe pace, nu te teme, căci nu vei muri”.

Judecătorii 13:21-23  

Îngerul Domnului nu S-a mai arătat lui Manoah şi nevestei lui. Atunci Manoah a înţeles că este Îngerul Domnului, şi a zis nevestei sale: „Vom muri, căci am văzut pe Dumnezeu.” Nevastă-sa i-a răspuns: „Dacă ar fi vrut Domnul să ne omoare, n-ar fi primit din mâinile noastre arderea-de-tot şi darul de mâncare, nu ne-ar fi arătat toate acestea, şi nu ne-ar fi făcut să auzim acum asemenea lucruri”.

 

Cum au văzut profeții pe Dumnezeu

Isaia 6:1-5  

În anul morţii împăratului Ozia, am văzut pe Domnul şezând pe un scaun de domnie foarte înalt, şi poalele mantiei Lui umpleau Templul. Serafimii stăteau deasupra Lui, şi fiecare avea şase aripi: cu două îşi acopereau faţa, cu două îşi acopereau picioarele, şi cu două sburau. Strigau unul la altul, şi ziceau: „Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oştirilor! Tot pământul este plin de mărirea Lui”! Şi se zguduiau uşiorii uşii de glasul care răsuna, şi casa s-a umplut de fum. Atunci am zis: „Vai de mine! Sunt pierdut, căci Sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, şi am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul oştirilor!”

Ezechiel 1:26-28  

Deasupra cerului care era peste capetele lor, era ceva ca o piatră de safir, în chipul unui scaun de domnie; pe acest chip de scaun de domnie se vedea ca un chip de om, care şedea pe el. Am mai văzut iarăşi o lucire din aramă lustruită ca nişte foc, înăuntrul căruia era omul acesta, şi care strălucea de jur împrejur; de la chipul rărunchilor lui până sus, şi de la chipul rărunchilor lui până jos, am văzut ca un fel de foc, şi de jur împrejur era înconjurat cu o lumină strălucitoare. Ca înfăţişarea curcubeului, care sta în nor într-o zi de ploaie, aşa era şi înfăţişarea acestei lumini strălucitoare, care-l înconjura. Astfel era arătarea slavei Domnului. Când am văzut-o, am căzut cu faţa la pământ, şi am auzit glasul Unuia care vorbea.

Daniel 7:9-10  

Mă uitam la aceste lucruri, până când s-au aşezat nişte scaune de domnie. Şi un Îmbătrânit de zile a şezut jos. Haina Lui era albă ca zăpada, şi părul capului Lui era ca nişte lînă curată; scaunul Lui de domnie era ca nişte flăcări de foc, şi roţile Lui ca un foc aprins. Un râu de foc curgea şi ieşea dinaintea Lui. Mii de mii de slujitori Îi slujeau, şi de zece mii de ori zece mii stăteau înaintea Lui. S-a ţinut judecata şi s-au deschis cărţile.

Apocalipsa 4:2  

Numaidecât am fost răpit în Duhul. Şi iată că în cer era pus un scaun de domnie, şi pe scaunul acesta de domnie şedea Cineva. Cel ce şedea pe el, avea înfăţişarea unei pietre de iaspis şi de sardiu; şi scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere.

Apocalipsa 20:11  

Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb, şi pe Cel ce şedea pe el. Pământul şi cerul au fugit dinaintea Lui, şi nu s-a mai găsit loc pentru ele.

 

Ce spune apostolul Ioan despre relația dintre Isus și Tatăl

Ioan 1:18  

Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sînul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.”

Ioan 6:45-48  

În prooroci este scris: „Toţi vor fi învăţaţi de Dumnezeu.” Aşa că oricine a ascultat pe Tatăl, şi a primit învăţătura Lui, vine la Mine. Nu că cineva a văzut pe Tatăl, în afară de Acela care vine de la Dumnezeu; da, Acela a văzut pe Tatăl. Adevărat, adevărat, vă spun, că cine crede în Mine, are viaţa veşnică. Eu Sunt Pânea vieţii.

Ioan 5:37  

Şi Tatăl, care M-a trimis, a mărturisit El însuşi despre Mine. Voi nu I-aţi auzit niciodată glasul, nu I-aţi văzut deloc faţa;

Ioan 14:7  

Dacă m-aţi fi cunoscut pe Mine, aţi fi cunoscut şi pe Tatăl Meu. Şi de acum încolo Îl veţi cunoaşte; şi L-aţi şi văzut.”

Ioan 14:9  

Isus i-a zis: „De atâta vreme Sunt cu voi, şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu dar: „Arată-ne pe Tatăl?”

1 Ioan 4:12  

Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi, şi dragostea Lui a ajuns desăvârşită în noi.

 

De ce nu-L văd oamenii pe Dumnezeu?

Romani 1:19-23

Ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot desvinovăţi; fiindcă, cu toate că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gândiri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înţelepţi, şi au înebunit; şi au schimbat slava Dumnezelui nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare.

 

Cum va fi în viitor?

Matei 5:8  

Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!

Reclame

Paradoxuri biblice

„Gândurile Mele nu sunt gândurile voastre.”
(Isaia 55:8)

„Iată, vă spun o taină…” (1 Corinteni 15:51).

„Dacă cineva dintre voi se crede înțelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun, ca să ajungă înțelept.” (1Corinteni 3:18).

„Oricine se va înălța, va fi smerit, și oricine se va smeri, va fi înălțat.” (Matei 23:12; Iacov 4:10).

paradoxuri

„Oricare va vrea să fie mai mare între voi, să fie slujitorul vostru, și oricare va vrea să fie cel dintâi între voi, să vă fie rob.” (Matei 20:26-27; Matei 23:11)

„Cei din urmă vor fi cei dintâi, și cei dintâi vor fi cei din urmă.” (Matei 20:16).

„Eu am venit în lumea aceasta pentru judecată: ca cei ce nu văd să vadă, și cei ce văd să ajungă orbi.” (Ioan 9:39).

„Adevărat vă spun că niciun proroc nu este primit bine în patria lui.” (Luca 4:24)…

„Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, și prin rănile Lui suntem tămăduiți.” (Isaia 53:5; 1 Petru 2:24)

„Ați omorât pe Domnul vieții…” (Faptele apostolilor 3:15).

„Iubiți pe vrăjmașii voștri.” (Matei 5:44).

„Este mai ferice să dai, decât să primești.” (Faptele apostolilor 20:35).

„Cine își iubește viața, o va pierde; și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică.” (Ioan 12:25).

„Lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere, pentru Hristos.” (Filipeni 3:7).

„Suntem priviţi ca nişte înşelători, cu toate că spunem adevărul; ca nişte necunoscuţi, cu toate că suntem bine cunoscuţi; ca unii care murim, şi iată că trăim; ca nişte pedepsiţi, măcar că nu suntem omorâţi; ca nişte întristaţi, şi totdeauna suntem veseli; ca nişte săraci, şi totuşi îmbogăţim pe mulţi; ca neavând nimic, şi totuşi stăpânind toate lucrurile.” (2 Corinteni 6:8-10).

„Nu mă voi lăuda decât cu slăbiciunile mele.” (2 Corinteni 12:5).

„Când sunt slab, atunci sunt tare.” (2 Corinteni 12:10).

„Puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârșită.” (2 Corinteni 12:9).

„Robul chemat în Domnul este un slobozit al Domnului.” (1 Corinteni 7:22).

„Cred, Doamne! Ajută necredinței mele!” (Marcu 9:24)

 

Un excelent material despre „Scripturi și paradoxuri”, de Ekkehardt Mueller găsiți aici.